מעקות למדרגות – תקנים, עלויות ומחירים

מעקות מהוות אמצעי בטיחות לסביבת הפנים ולסביבת החוץ, התקנתם נעשית לצד גדרות וקירות, והם משמשים כמשענת, שתורמת לשמירה על איזון לעולים מעלה וליורדים במורד המדרגות.
מלבד התפקיד הפונקציונאלי שלהם, מעקות משמים גם כפריט עיצובי, אשר משלים את המראה בבית, ולכן ניתן למצוא מעקות מסוגים שונים, שיבואו לידי ביטוי ברמות הגימור, בחומר הגלם וכמובן במחיר.

רכישת מעקות למדרגות היא רכישה ארוכת טווח, תפקיד המעקות הוא לשרת את המרחב בו יוצבו למשך שנים רבות. לכן ברוב המקרים מומלץ לבחור בעיצוב נקי ומודרני, שנשאר עדכני, ומצאים לכל סגנון עיצוב ולאורך זמן.

הבדלי המחיר בין המעקות נובע בעיקר ממחיר חומר הגלם, ככל שחומר הגלם נדיר או יקר יותר כמו זכוכית ונירוסטה, כך מחיר המעקה למטר יהיה גבוה יותר ויש לקחת זאת בחשבון. חשוב לשאול את המוכר, מה כולל המחיר, האם קיימת עסקה עם אביזרי פרזול נלווים או שמדובר על המעקה בלבד.

דרישות תקן המעקות ומאחזי היד

בישראל :

להלן פרטי התחיקה והתקינה לעניין מאחז יד בגרמי מדרגות ומניעת נפילה:

תחיקה:  

דרישות התחיקה למעקה (מדרגות, מרפסת) מצויות ב"תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970".

תוספת חמישית  (תקנה 17א), חלק ג' – בטיחות אש בבניינים 
3.2.2.14   מעקה, מסעד ובית אחיזה 
במעקה, מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרכי מוצא, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים: 3.2.2.15,3.2.2.16, 3.2.2.17. 

3.2.2.15  בית אחיזה ומעקה במהלך ובחדר מדרגות 
בכל מהלך מדרגות המכיל 3 מדרגות או יותר, יותקן בית אחיזה משני צדי המדרגות; נאשר נדרש מעקה, יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות פרט זה. 

3.2.2.16  בית אחיזה נוסף 
(א) בחדד מדרגות או במהלך מדרגות, בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט, המרחק אל בית אחיזה לא יעלה על 75 ס"מ כמתואר בתרשימים 3.2.2.16 א, ו–3.2.2.16 ב'.
(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), עלה המרחק אל בית האחיזה, בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט, על 75 ס"מ, יותקן מאחז יד נוסף במתואר בתרשים 3.2.2.16 ג'.
(ג) עלה רוחב המדרגות על הרוחב הנדרש למילוט, לא תחול הדרישה בפרט משנה (ב) בתחום שאיננו נדרש למילוט כמתואר בתרשים 3.2.2.16 א'. 

3.2.2.17   מעקה, מסעד ובית אחיזה
במעקה, במסעד ובבית אחיזה יתקיימו דרישות ת"י 1142 זולת אם נאמר אחרת בחלק זה. 

חלק ג': הגנה מפני נפילה 

אמצעים למניעת נפילה (תיקון התשס"ח)
3.01. בכל מקום שבו קיימת סכנת החלקה או נפילה, יינקטו אמצעי בטיחות כקבוע בחלק זה; נוסף על כך לפי הצורך, יותקנו שלטי התראה מתאימים ויוצבו בכניסה לאתר ובאזור שבו קיימת הסכנה; שלטי האזהרה יהיו שלטים פקטוגרפיים וילוו כתובות בשפות עברית, ערבית ואנגלית.

מניעת החלקה (תיקון התשס"ח)
3.02. בכל מקום שבו קיימת סכנת החלקה, יינקטו אמצעים נאותים למניעת החלקה כגון חספוס פני השטח, דירוג מעברים תלולים, ניקיון שוטף מאגרגטים דקים וחומרים מחליקים אחרים; לעניין זה, "סכנת החלקה" –  סכנת החלקה, מעידה או נפילה, כתוצאה ממצבם של פני השטח, אם בשל היותם חלקים, או בשל תלילותם או כל סיבה דומה.

מאחזי יד ומעקים  (תיקון התשס"ח)
3.03. (א) ככלל, יותקנו מאחזי יד בכל מקום שבו קיימת סכנת החלקה; כן יותקנו מעקים בכל מקום שבו קיימת סכנת נפילה של 2 מטרים או יותר; בחלקי בניין נגישים לקהל יותקנו מעקים בכל מקום שבו ההפרש בין מפלסים סמוכים עולה על 75 ס"מ.
(ב) במקומות שבהם אין זה מעשי להתקין מעקה או מסעד יד או שלא ניתן לעשות כן משיקולי שימור, רשאית הוועדה המקומית, לפי בקשת הגורם האחראי, הנתמכת בחוות דעת של בעל מקצוע, לאשר נקיטת אמצעים חלופיים להתראה ולשמירה על הבטיחות.

מבנה המעקה (תיקון התשס"ח)
3.04. (א) במעקים חדשים שהתקנתם נדרשת כאמור בפרט 3.03, יתקיימו דרישות התקנים הישראליים ת"י 1142 מעקים ומסעדים (להלן – ת"י 1142) ות"י 2142 בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים – לפי העניין; ואולם לפי בקשת הגורם האחראי, רשאית הוועדה המקומית לאשר התקנת מעקים משוחזרים או מעקים המהווים המשך ישיר למעקים הקיימים, גם אם אינם עונים על דרישות התקנים האמורים.
(ב) לא תידרש התאמתם של מעקים קיימים, שהותקנו על פי תקנות, תקנים או כללי מקצוע מקובלים, לתקן ישראלי ת"י 1142 העדכני; על הגורם האחראי לבחון את התאמת המעקים בכל מקרה של שינויים בתנאי המקום, שינוי שימוש במקום, פתיחת מבנים ואתרים לביקורי קהל, גידול בכמות מבקרים ובתדירות הביקורים וכיוצא באלה.

תקינה –  גובה המעקה 

מבנה המעקה יהיה לפי תקן ישראלי ת"י 1142 כנדרש בתקנה 3.2.2.17 תקנות התכנון  והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 המובאת לעיל.

ת"י 1142:  מעקים ומסעדים – תקציר התקן
תקן זה דן בתכן, בטיב ובאופן החיבור של מעקים ושל מסעדים המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם, הנמצאים בגבולות הנכס. אין התקן חל על המעקים ועל המסעדים במקומות אלה: איצטדיונים, בתי סוהר, בתי חולים לחולי נפש, מעברי רחוב, גשרים, מדרגות נעות ובניינים ארעיים. כמו כן אין התקן חל על מעקים ומסעדים המשמשים רק בעת הקמת הבניין.

7.3.  גובה המסעד,לרבות בית-האחיזה, אופן מדידתו
מודדים את גובה המסעד, לרבות בית-האחיזה (אם ישנו) מפני הרצפה המוגמרים או מפני המשטח או המוגמרים או מקצה המדרגות, ובניצב להם, עד לפן העליון של המסעד או של בית-האחיזה(אם ישנו). ובה המסעד לא יהיה קטן מ-90 ס"מ ולא יהיה גדול מ- 105 ס"מ.

את נוסח התקנים ניתן להשיג או לעיין בספריית מכון התקנים .

"טיפטרוניק", פתרונות הנדסה בע"מ. יבוא, שיווק והתקנה של מנגנוני הזזה אוטומטיים, מנועים ובקרות שחרור עשן, ייצור ושיווק של מוצרי פרזול לזכוכית, מעקות זכוכית ומעקות לד תוך הקפדה על התאמה אישית וזמינות גבוהה. לפרטים נוספים וליצירת קשר: 04-8214001, 054-8310740 , Email: amoyalas@bezeqint.net

יצירת קשר

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

דילוג לתוכן